مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي گوناگون برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالي در شرايط استقلال و وابستگي زماني داده هاي بارندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي روش هاي گوناگون برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالي در شرايط استقلال و وابستگي زماني داده هاي بارندگي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداوم خشکسالي
مقاله دوره بازگشت
مقاله تابع توزيع احتمال
مقاله شرايط استقلال
مقاله وابستگي زماني
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي پلت كله صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حجام سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تداوم خشکسالي از ديدگاههاي گوناگوني تعريف شده است. روش هاي برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالي حسب تعريف تداوم خشکسالي با يکديگر متفاوتند. اين مقاله به صورت موردي، کارايي شش روش برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالي را در ايستگاه سينوپتيک کرمانشاه مورد ارزيابي قرار داده است. پايش خشکسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد و بر مبناي سري هاي تاريخي (طي دوره آماري 1961-2005) و مصنوعي (به طول 1000 سال) مجموع بارندگي در مقياس هاي زماني سالانه و ماهانه به انجام رسيد. براي توليد سري هاي مصنوعي از مدل LARS-WG استفاده گرديد. توزيع احتمال تداوم خشکسالي براي سري هاي شاخص بارش استاندارد تحليل شد. روش هاي گوناگون برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالي بر سري هاي زماني تاريخي و مصنوعي شاخص بارش استاندارد اعمال شد. يافته هاي پژوهش به دو سوال اساسي پاسخ داد: الف) آيا طول دوره برداشت آمار در ايستگاه مورد نظر براي ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي با روش هاي گوناگون کافي است؟ ب) آيا دوره بازگشت هاي به دست آمده بر مبناي روش هاي گوناگون، با دوره بازگشت هاي مشاهده شده تطابق کافي دارند؟ نتايج به دست آمده حاکي از برتري روش هاي مبتني بر تعريف يوجويچ نسبت به روش هاي مبتني بر تعريف شواگر براي ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي است.