مقاله ارزيابي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به شکستگي گردن ران با دو ابزار SF36 و EQ5D که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش پرستاري از صفحه 71 تا 79 منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به شکستگي گردن ران با دو ابزار SF36 و EQ5D
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سالمندان
مقاله شکستگي گردن ران
مقاله پرسشنامه EQ5D؛ SF36

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب حاج باقري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نيا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در ايران عمدتا با استفاده از پرسشنامه SF36 انجام شده اند. اگر چه کارايي اين ابزار در مطالعات مختلف تاييد شده است اما استفاده از ابزارهايي که کوتاه تر بوده و کاربرد ساده تري داشته باشند به ويژه در سالمندان مناسب تر خواهد بود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به شکستگي گردن ران با استفاده از دو ابزارEQ5D  و SF36 انجام شد.
روش: مطالعه بر روي يک گروه 70 نفره از سالمند مبتلا به شکستگي گردن ران در سال 1387 انجام شد. از دو پرسشنامه EQ5D و SF36 براي بررسي کيفيت زندگي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي کاي دو، تي، آناليز واريانس و ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شد.
يافته ها: در مجموع 70 نفر با ميانگين سن 73.15 سال، از حداقل 60 سال تا حداکثر 90 سال، بررسي شدند. نمره کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به شکستگي گردن ران بر اساس پرسشنامه 43.58±15.76EQ5D و بر اساس پرسشنامه 35.15±12.50SF36 بود. ضريب همبستگي پيرسون بين دو نمره 0.76 بود (P=0.000).
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي نمرات کيفيت زندگي برآورد شده حاصل از هر دو ابزار و کوتاه تر و ساده تر بودن ابزار EQ5D پيشنهاد مي گردد از آن براي بررسي کيفيت زندگي سالمندان مبتلا شکستگي گردن ران استفاده نمود. در عين حال ميانگين هاي کيفيت زندگي بر اساس هر دو ابزار نشان مي دهد سطح کيفيت زندگي سالمندان مبتلا شکستگي گردن ران نامطلوب است. لذا نياز به توجه بيشتر متصديان امر سلامت سالمندان در برنامه ريزي جهت ارتقاي آن مي باشد.