سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد شریعتمداری – دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد مهدی معمارپور – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
ازانجا که ایران یکی ازکشورهای لرزه خیزجهان می باشد تعیین نیروهای ناشی اززلزله و روشهای طراحی انواع سازه ها درمقابل زلزله بویژه درمناطق ساحلی و بنادرازاهمیت بالایی برخوردار است بمنظور بیان کمی اسیب پذیری سازه برحسب میزان خطر زلزله میتوان احتمال وقوع یا فراگذشت ازیک میزان خسارت خاص را برحسب یک ویژگی معرف شدت زلزله بیان نمود تکرار این عملیات منجر به تولید منحنیهای نرمال شده ای موسومبه منحنیهای شکنندگی میگردد هدف اصلی این پژوهش ارزیابی لرزه ای سکوهای دریایی جکت برمبنای سطح عملکرد ازطریق بدست آوردن توابع و منحنیهای شکنندگی می باشد دراین راستا بااستفاده ازنرم افزار OpenSeesمدلی سه بعدی ازیک سکوی جکت درحال بهره برداری واقع درخلیج فارس ساخته شده و پاسخ غیرخطی سکوی مذکور بادرنظر گرفتن اندرکنش شمع – خاک سازه و باکمک مجموعه ای ازانالیزهای دینامیکی غیرخی بدست خواهد امد درانتها به منظور اطمینان ازعملکرد صحیح این جکت حین زلزله و پیش بینی خسارات احتمالی به ترسیم منحنی شکنندگی لرزها ی براساس شدت زلزله پرداخته خواهد شد درانتها به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به میزان اسیبهای گفته شده درسطحی یکسان ازشدت لرزه ای میزان احتمال فراگذشت ازیک سطح اسیب و یا به عبارت بهتر میزان اسیب پذیری عرشه ازپایه بیشتر است