سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آزاده کریمی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دان
حسین یزدان داد – مربی گروه محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

چکیده:

به دلیل بهره برداری های غیر مجاز و همچنین ترویج جاذبه های طبیعی مناطق ساحلی در شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج ، فشار زیادی به منابع طبیعی این مناطق وارد شده است. بنابراین با توجه به گسترش شتابان اکوتوریسم در مناطق ساحلی از یکسو و آسیب پذیری بالقوه آنها از سوی دیگر ، در این تحقیق سعی گردید بخش هایی از اراضی همجوار ساحل در شهرستان های رودسر ، لنگرود ، لاهیجان و آستانه اشرفیه در استان گیلان برای کاربری اکوتوریسم در نظر گرفته شود که ویژگی های طبیعی منطقه دیکته می کند و سپس این ویژگی ها با عوامل اقتصادی – اجتماعی تطبیق داده شد. بدین منظور مکانیابی برای کاربری های مورد نظر در مناطق ساحلی مذکور در مقیاس 1:100000 و با روش تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسید و ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین بر حسب هدف مورد نظر و با توجه به مدل اکولوژیک ویژه منطقه انجام شد.نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز به سطح محدوده واقع در هر شهرستان ، در رودسر برابر 0/07 % ، لنگرود 0/26% ، لاهیجان 0/11% و آستانه اشرفیه برابر 0 می باشد. نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده به سطح محدوده واقع در هر شهرستان ، در رود برابر 3/7% ، لنگرود 18/3% ، لاهیجان 28/6% و در آستانه اشرافیه برابر 31/7% می باشد. همچنین اولویت بندی این پهنه ها با توجه به پارامترهای اقتصادی – اجتماعی نقشه سازی شده در GIS ، بصورت کمی انجام گردید . در نهایت ، ارزیابی توان محیط زیستی محدوده مورد مطالعه برای کابری های مذکور ، با مد نظر قرار دادن توامان اکولوژیک و تناسب نسبی واحد ها از لحاظ اقتصادی – اجتماعی انجام گردید که نتایج را می توان به صورت زیر بیان کرد : در مورد اکوتوریسم متمرکز ، پهنه های دارای توان اکولوژیک واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول در شهرستان های لنگرود ، رودسر و استانه اشرفیه به تربیت در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستان های لنگرود ، رودسر و آستانه اشرفیه به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند . در مورد اکوتوریسم گسترده ، پهنه های واقع در شهرستان لنگرود ، رودسر و آستانه اشرفیه به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. در مورد اکوتوریسم گسترده ، پهنه های دارای توان اکولوژیک در محدوده واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه ، لنگرود و رودسر قرار دارند.