سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سمانه سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسفندیار فاتح – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی اثرات آللوپاتی عصاره حاصل از اندام های مختلف در غلظت های متفاوت علف هرز پیچک صحرایی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد ارزن و ریحان بود که به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در سال 1389 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره ساقه، برگ و عصاره کل گیاه و غلظت های مختلف عصاره حاصل از اندام های علف هرز در چهار سطح 33%، 66%، 100% و شاهد بود. ارزیابی صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه ، ویگور (بنیه بذر)، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره های آبی علف هرز پیچک صورت گرفت. در تمام صفات عصاره حاوی کل اندام هوایی پیچک بیشترین تأثیر بازدارندگی را بر تمام صفات داشت. بیشترین تفاوت معنی دار در غلظت 100% تمام عصاره ها و کمترین تفاوت معنی دار در غلظت 33% در مقایسه با شاهد نشان داده شد یعنی با افزایش غلظت عصاره میزان تأثیر آللوپاتیک افزایش یافت. میزان حساسیت ریشه چه به مواد آللوشیمیایی بیشتر از ساقه چه بود.