سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهزاد توکلی قینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد بهنام فر – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی متداول برای برآورد نیازهای لرزه ای سازه از این فرض استفاده می شود که پاسخ سازه توسط مود اصلی آن کنترل می شود. این فرض برای سازه های مرتفع، به دلیل مشارکت مودهای بالاتر سازه در پاسخ لرزه ای جواب های دقیقی را به دست نمی دهد. در این مقاله نیازهای لرزه ای قاب های فولادی منظم در ارتفاع را با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی متداول تحت الگوی بار جانبی به دست آمده از اثر مودهای بالاتر حاصل از دریفت مودی محاسبه شده و با مقادیر متناظر به دست آمده از تحلیل دینامیکی غیر خطی نیز مقایسه می شوند. پارامترهای مورد ارزیابی شامل نسبت تغییر مکان های نسبی طبقات، چرخش خمیری بیشینه در مفاصل تیرها و ستون های هر طبقه و برش طبقات هستند. نتایج به دست امده نشان میدهند که با استفاده از اصلاح الگوی بارجانبی از این طریق نتایج دقیق تری نسبت به روش های رایج به دست می آید.