سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اتابک مشهدی کشتیبان – مشاور نیروی آذربایجان ( منا )

چکیده:

این مقاله به ارزیابی امنیت استاتیکی خطوط Tie-Line در شبکه قدرت شمالغرب ایران با در نظر گرفتن دو سیستم قدرت منطقه ای با استفاده از شبکه عصبی SOM و روش های آمار چند متغیره می پردازد . برای این منظور افت ولتاژ خطوط Tie-Line را به عنوان شاخص بحرانی امنیت انتخاب کرده و چهار سطح امنیت را برای حالات کاری سیستم قدرت مورد نظر تعریف میکنیم . سپس برای هر یک از مناطق سیستم قدرت منحنی مصرف – زمان خاصی را تعریف می کنیم . با تغییر مقادیر اکتیو و راکتیو کل بارها و مقادیر تولیدی ژنراتورهای موجود طبق این منحنی های مصرف – زمان به کلا س بندی سطوح امنیت مورد نظر در شش حالت مختلف کاری سیستم قدرت می پردازیم . برای کلاس بندی از شبکه عصبی SOM و تجزیه کلاستر استفاده می کنیم . دیتای ورودی شبکه عصبی و تجزیه کلاستر، خروجی برنامه پخش بار می باشد که توسط نرم افزار DIgSILENT Power Factory 13.1 استخراج شده است . مجذور میانگین مربعات خطای بدست آمده در مرحله تست با استفاده از شبکه عصبی SOMبرابر 3/22% و با استفاده از تجزیه کلاستر برابر 0/00% می باشد