سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود حاجی میررحیمی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
علی اکبر رسولی – دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

باظهور فناوری های پیشرفته در فرایند دریافت اطلاعات هواشناسی ماهواره ایرادارهای تخصصی و همچنین نتایج متفاوتی که داده های حاصله درمکان های مختلف ارائه میدهند، در سراسر جهان تحقیقاتی در زمینه روش های پردازش داده ها و ارزیابی میزان دقت مدلهای مربوطه در حالانجام است. شمالغرب کشور به دلیل موقعیت خاص اقلیمی و با توجه به اینکه عمده توده هایهوایی باران زای ایران از این ناحیه وارد کشور می شوند، همواره در مقوله بررسی توده هواهای مختلف و همچنین میزان بارندگی از نظر متخصصان بسیار حائز اهمیت بوده است. از طرفی با نصب سیستم رادار هواشناسی Dopplerدر تبریز توسط سازمان هواشناسی جهت پیش بینی میزان بارش و اخطار در مورد بارانهای سیل زاو کاهش خسارات مربوط به آن ، نیاز به بررسی میزان دقت اینگونه داده ها به شدت احساس میشود.
در این تحقیق سعی شد میزان انطباقداده های رادار و TRMM با داده های بارش زمینی مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت مشخص گردید داده های رادار دارای بستگی معناداری با داده های بارش زمینی هستند. با این وجود، نتایج تحقیقنشان دهنده این واقعیت است که داد ه های TRMM علی رغم انطباق نسبی با بارش های زمینی، نمی تواند جایگزینمناسبی برای ایستگاه های باران سنج کلاسیک منظور گردند.