سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم فخیم رضایی – دانشجوی دکتری میوه کاری، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ت
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
غلامرضا دهقان – استادیار گروه زیست شناسی گیاهی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
هانیه رهبر – کارشناس زیست شناسی

چکیده:

وجود اطلاعات کافی در خصوص ویژگی های شیمیایی میوه جهت درک رفتار محصول طی برداشت، حمل و نقل، بسته بندی، انبارداری و برنامه های اصلاحی حائز اهمیت است. مطالعه حاضر جهت ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی میوه نظیر میزان مواد جامد محلول، درصد آب میوه، درصد ماده خشک، درصد خاکستر، میزان ویتامین ث و همچنین خصوصیات آنتی اکسیدانی میوه (با روش FRAP و DPPH) و میزان فنل و فلاونوئید کل موجود در عصاره میوه در 6 رقم هلو (تک دانه، زودرس، انجیری خونی، حاج کاظمی، زعفرانی و کوثری) در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1389 انجام شد. بین ارقام مورد مطالعه از لحاظ تمام خصوصیات شیمیایی مورد ارزیابی باستثناء درصد خاکستر اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% مشاهده شد. در بین ارقام مورد مطالعه، بالاترین میزان مواد جامد محلول(بریکس)، ویتامین ث، ماده خشک، فنل و فلاونوئید کل مربوط به رقم انجیری خونی می باشد. بالاترین درصد آب میوه مربوط به رقم زودرس و حاج کاظمی و پائین ترین مقادیر صفت مذکور مربوط به رقم انجیری خونی می باشد. محتوای فلاونوئید و فنل کل میوه به ترتیب در محدوده (µl/ml) 38/2-08/1 و (µMQ/100µl extract) 72/2-35/1قرار داشت. مقادیر FRAP در محدوده mmol Fe2+/L) )91/6-69/3 قرار داشت. مقادیرFRAP با محتوای فنل و فلاونوئید کل میوه رابطه معنی داری نداشت. رقم انجیری خونی بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را در بین ارقام مورد مطالعه دارا می باشد.