سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
علی نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در عصر حاضر اهمیت دانش و مزایای استفاده از آن بر کسی پوشیده نیست و سازمانها و مدیران سازمانها همواره کوشیده اند برای دستیابی به مزیت رقابتی در فرآیندهای کسب و کارخود این منبع مهم و استراتژیک را به خوبی مدیریت کنند.. با وجود اینکه سازمانها اغلب هزینه های زیادی جهت تهیه زیرساخت ها و تامین منابع دانش داشته اند ،اکثر انها به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند . از مهمترین عواملی که می تواند باعث عدم توفیق سازمانها باشد می توان به رعایت نکردن استانداردها و الگوهایی لازم ، عدم ارزیابی صحیح از وضع موجود سازمان، عدم تشخیص درست نیازهایسازمانی و فرایندهای دانش بر،و بالطبع آن انتخاب نادرست استراتژی مناسب دانشی و نهایتا پیاده سازی اشتباه اشاره کرد .پس اولین گام در نیل به اهداف دانش ارزیابی وضعیت فعلی و مشخص نمودن شکاف دانشی و میزان بلوغ سازمانی است. شهرداری اصفهان نیز به عنوان یک نهاد مردمی ، به منظور ارایه خدمات مناسب به شهروندان استفاده هر چه بیشتر از دانش را در سرلوحه کار خود قرار داده و در راستای ایجاد دولت الکترونیک قدم برداشته است.بدین منظور این تحقیق با هدف مشخص نمودن وضعیت دانش موجود در شهرداری اصفهان و میزان شکاف دانشی ، به منظور برطرفکردن این شکاف انجام گرفته است . با توجه به ساختار سازمانی شهرداری و بر اساس تجربیات دیگر پژوهشگران ، مدلی جدید که از تلفیق مدل الگوی بلوغ قابلیت کارکنانP-CMM که الگویی بر اساس نقش و اهمیت نیروی انسانی دررشد وتوسعه سازمانهامی باشد، و مدل چرخه دانش ، درنظر گرفته شد.این تحقیق که برای اولین بار در شهرداری اصفهان انجام گرفت ، با ارزیابی 58 شاخص ، با توزیع پرسشنامه ای که روایی آن به تایید خبرگان از جمله اساتید دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان شهرداری اصفهان رسیده است ، بین 33 نفر ازمدیران وکارشناسان فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی شهرداری اصفهان که دارای شرایط آزمون ( به لحاظ تجربه و دانش کاری و آشنایی با موضوع)بودند انجام گردید و نتایج حاصل از پاسخهای این پرسشنامه، با استفاده از نرمافزارSPSSو پس ازاطمینان از پایایی پرسشنامه ( که میزان پایایی آن 0,974 بود) تحت آزمون دو جمله ای مورد پردازش قرار گرفت و مشخص گردید در شهرداری اصفهان،آمادگی مدیریت دانش باآنچه انتظار میرفت فاصله دارد و در هیچ یک از شاخص ها و سطوح الگوی مورد استفاده به بلوغ نرسیده است و مدیران زیربط باید با انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص این فاصله را کمتر نمایند