سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مریم خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
سیدعلی اکبر احمدی – دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی
حسین حکیم پور – استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

چکیده:
در این پژوهش ،تأثیر استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت بر کیفیت تصمیم گیری مدیران سازمان های دولتی مرکز استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش شناسی،توصیفی- همبستگی به حساب می آید . نمونه آماری پژوهش حاضر 250 نفر از مدیران 17 سازمان و اداره کل مرکز استان بودند. داده های تحقیق با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی توسط نرم افزارspssتجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج این مطالعه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ،اثر مثبت سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد محتوایی کیفیت اطلاعات روی کیفیت تصمیم گیری را نشان دادند و این اثر زمانی که سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد محتوایی کیفیت اطلاعات با هم ترکیب می شوند قویتر است.