سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
قاسم فرج پورخاناپشتانی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی پرند تهران
مسعود تشیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
حبیب قیصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
حسین قره داغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران

چکیده:
هدف از پژوهش فوق ، ارزیابی مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی است . لذا بدین منظور نقش راه حل های مدیریت دانش غنی از دو جامعه آماری شرکت کار و اندیشه که فرآیند مدیریت دانش در آن به اجرا در آمده است و شرکت رایانت کوثر که مدیریت دانش در آن به اجرا در نیامده است ، میزان نوآوری سازمانی در میان کارکنان و مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت . روش تحقیق از نوع ( توصیفی- ارزشیابی ) بوده است . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسش نامه ای 30 سوالی استفاده شد که بخش اعظم سوالات مرتبط با مدیریت دانش با تمرکز بر کارکنان ، در قالب ابعاد ( بدستآوردن ، سازماندهی ، ادراک و خلق دانش توسط آنان ) و تمرکز بر تکنولوژی در قالب ابعاد ( انتشار و اشتراک ) دانش می پردازد . که روایی آن به شیوه روایی محتوا بوده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با نرم افزارspssتأیید شده است . جامعه آماری شامل کارکنان ستادی در دو شرکت ذکر شده می باشد که نمونه انتخاب شده شامل 60 پاسخ دهنده بوده که از هر دو جامعه می باشد . لکن نتایج پژوهش فوق نشان داد بین ابعاد بدست آوردن ، سازماندهی ، ادراک ، خلق ، انتشار و اشتراک دانش با نوآوری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد