سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
ناصر لک زاد – مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل تاثیرگذار روی تعهد مشتری در بانکداری الکترونیک میباشد. برای این منظور، مدلتعهد رابطه اعتماد – TRC) ( با دادههای جمعآوری شده از جامعه آماری پژوهش ، برازش داده شده است. گرایش اصلی این پژوهش، کاربردی ۱ و استراتژی آن علی ۲ است. برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش، بانکهای کشاورزی تبریز است که یک نمونه ۱۸۱ نفری از مشتریان این بانکها که بصورت خوشهای انتخاب شده بودند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از انجام تحلیل عاملی تاییدی و رسم نمودار مسیر بوسیله نرم افزار لیزرل، مشخص شد که متغیرهای ، ارتباطات روی اعتماد ،ارتباطات روی جذابیت، ارزش مشترک روی تعهد، جذابیت روی تعهد و اعتماد روی تعهد، تاثیر مستقیم معنیداری دارند. و نهایتا، تاثیر مستقیم ارزش مشترک روی اعتماد مشتری و همچنین تاثیر مستقیم متغیر رفتار فرصتطلبانه روی اعتماد مشتری بر اساس دادههای گرداوری شده از جامعه آماری این پژوهش، مورد تایید قرار نگرفت.