سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی اصغر انواری رستمی – استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
فروزنده انصاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده میشود و موفقیت یک سازمان بر تواناییش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. این دسته از دارائیها در ایجادمزیت رقابتی بلند مدت برای شرکتها نقش به سزایی دارند. شرکتهایی که بتوانند این داراییهایشان را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. در این میان شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت ساخت از جمله سازمانهای پروژه محوری هستند که نقش موثر و کلیدیشان را در مرحله اجرای طرح یا پروژه و به خصوص در مدیریت عملکرد هزینه، زمان و کیفیت پروژه نبایستی از نظر دور داشت. لذا در این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژههای ساخت از سه بعد زمان، هزینه و کیفیت که از جمله معیارهای موفقت پروژه محسوب میشوند در شرکتهای پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکتهای پیمانکاری فعال در پروژه های ساخت، سرمایه فکری به طور معناداری به ترتیب بر کیفیت،هزینه و زمان پروژه و نهایتاً بر موفقیت پروژه موثر است.