سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عرفان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امیرحسین کشتکار – استادیار و اعضا هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
جواد حمزه ای –
علی سپهری –

چکیده:
به منظور بررسی میزان تحمل نسبی 5ژنوتیپ گندم پاییزه به تنش رطوبتی اخرفصل ازمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دردو شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی درسال زراعی 90-91 انجام شد جهت ارزیابی میزان تحمل نسبی ژنوتیپ ها برخی ازشاخصهاازجمله RDI STI GMP MP TOL SSI شاخص درصد حساسیت به خشکی sSPI و شاخص محصول محیط غیرتنش و تنش SNPI مورد استفاده قرارگرفت نتایج حاصل ازتجزیه به مولفه های اصلی بیانگر این بود که ژنوتیپ های شماره 1و6 به طور نسبی مقاومترین و ژنوتیپهای شماره 3و5 حساسترین ژنوتیپهای به تنش رطوبتی اخرفصل بودند نتایج نمودار بای پلات بیانگر این بود که شاخصهای STI,SNPI بیشترین همراستایی راب ا YS داشتن بنابراین بهترین شاخصها جهت شناسایی ژنوتیپ ها نسبتا مقاوم با علمکرد بالا درشرایط تنش رطوبتی می باشند.