سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سید مسعود ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود قدسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی ارقام تریتیکاله آزمایشی در سال 1386 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده به اجرا درآمد. تیمارها شامل هفت رقم تریتیکاله و شش تیمار دمائی (صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی گراد) در نظر گرفته شدند. گیاهان تا مرحله 2 برگی در داخل اطاقک رشد رشدیافته و سپس شرایط عادت دهی به سرما به مدت سه هفته بر آن ها اعمال شد . آنگاه گیاهان به فریزر ترموگرادیان منتقل شده و در معرض دما های یخ زدگی قرار گرفتند. در مرحله بعد گیاهان برای گذراندن دوره بازیافت به گلخانه منتقل شده و پس از سه هفته صفاتی چون وزن خشک، ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ وشاخص SPAD کلروفیل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اثر دماهای یخ زدگی بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود . وزن خشک و سطح برگ در تیمار دمایی 12- درجه سانتیگراد به ترتیب 48 درصد و 42 درصد نسبت به شاهد (دمای صفر) کاهش پیدا کرد. ارقام تریتیکاله نیز از لحاظ وزن خشک تفاوت معنی داری داشتند و رقم ET-79-17 بیشترین و رقم ET-83-20 کمترین ماده خشک را تولید کردند.