سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهزاد آهنگرنارنج بن – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امیرحسین کشتکار – استادیاران دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدسعید موسوی –
جواد حمزه ئی –

چکیده:
به منظورمطالعه اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلیکول Polyethylene Glycol بردرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه در13رقم کلزا ازمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید فاکتور اول شامل سطوح مختل ف تنش خشکی 0و-2و4-و6-بار و فاکتور دوم شامل 13رقم کلزا ساری گل طلایه GKH.305 ،Bilbao ،Adriana ،ِ SLM و 046 Opera ،Okapi ،Nk.Aviator ،Modena ،GKH.110 ،Licord ،GKH.2005 بود نتایج تجزیه واریانس بیانگر اثرمعنی دار سطوح مختلف تنش خشکی و نوع رقم برمولفه های جوانه زنی و همچنین اثرمتقابل خشکی و رقم برخصوصیات مورد بررسی معنی دار گردید نتایج نشان داد که با افزیاش میزان تنش خشکی تمام صفات اندازه گیری شده کاهش یافته طول ساقه چه نسبت به طول ریشه چه کاهش بیشتری درمقابل تنش خشکی نشان داد.