سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ویدا احمدآلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اردوان قربانی – هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری –
علی تیمورزاده – هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:
دراین تحقیق سه سایت نمونه برداری درسه فاصله چرایی مشخص گردید درهرسایت یک ترانسکت 100 متری مستقر سپس درهرترانسکت 10 پلات به فاصله10 مترنمونه برداری شد درهرپلات درصد پوشش تاجی تراکم گونه های گیاهی لاشبرگ سنگ وخاک لخت اندازه گیری گردیدتجزیه و تحلیل اماری داده ها با روش تجزیه واریانس و ازموندانکن انجام شد مطابق نتایج پوشش تاجی گیاهی و تراکم گونه ای با افزایش فاصله ازکانون بحران روستا و کاهش شدت چرا افزایش یافت اما درپارامترهای سنگ خاک لخت و لاشبرگ اختلاف معنی داری دیده نشد.