سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پروین مرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ابراهیم خلیلوندبهروزیار – دانشجوی دکتری

چکیده:
آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد مرحله محلول پاشی به عنوان عامل اصلی شامل سه سطح رویشی زایشی و رویشی زایشی و محلول پاشی متانول درغلظت های مختلف شامل 30درصد 25درصد و 20درصد و15درصد و 10درصد و پنج درصد و عدم محلول پاشی شاهد به عنوان عامل فرعی بودند براساس نتایج تجزیه واریانس داده ها اثرتیمارهای مختلف محلول پاشی متانول درصفت وزن خشک برگ وزن خشک ساقه شاخه درجه 1 ارتفاع اولین شاخه درسطح خاک معنی دار شد اثرتیمارهای مختلف محلول پاشی متانول برصفات زراعی فوق معنی دار نشد اثرمتقابل این دو فاکتور ازمایشی درخصوص وزن خشک برگ وزن خشک ساقه شاخه درجه 1 نسبت به تیمار شاهد بطور معنی داری افزایش داد.