سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نادره گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
ابراهیم خلیلوند بهروزیار – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:
این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. زمان های مختلف محلولپاشی به عنوان عامل اصلی شامل سه سطح و سطوح مختلف محلولپاشی متانول شامل 7 سطح حجمی به عنوان عامل فرعی بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها، اثر تیمارهای مختلف مرحلهمحلولپاشی بر تعداد برگ، تعدادشاخه درجه 1، تعدادشاخه درجه 2، وزن خشک برگ و عملکرد نیام معنیدار بود. اثر تیمارهای مختلف محلولپاشی متانول بر صفاتزراعی مختلف شامل تعداد برگ، تعدادشاخه درجه 1، تعدادشاخه درجه 2 و وزن خشک برگ لوبیا سبز معنیدار بود. اثر متقابل این دو عامل آزمایشی بر کلیه صفات فوق معنی دار شد. محلول پاشی متانول در مراحل رشد رویشی، زایشی و رویشی زایشی، عملکرد نیام را در بوته نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش داد.