سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیده طیبه خلیلی – مرکز تحقیقات زلزله شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدکیوان حسینی –
آرش وکیلی –
رضا موسوی حرمی –

چکیده:
باتوجه به نیازروزافزون جوامع امروز به منابع هیدروکربنی بهره گیری ازروشهایی با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر امری ضروری است بی شک حفاری به دلیل دسترسی مستقیم به اعماق دارای قطعیتی مناسب برا یبررسی و همچنین نقص ذاتی چاه ها درپوشش منطقه برای دستیابی مستقیم لازم است روشی اتخاذ گردد که علاوه برهزینه پایین اطلاعات صحیح تری دراختیار قراردهد از انجا که لرزه نگاری تنها روش برداشت اطلاعات ازسطح می باشد استخراج خواص پتروفیزیکی ازبرداشتهای لرزه ای امری بسیارمطلوب میب اشد با استفاده ازوارون سازی داده های لرزه ای و تلفیق اطلاعات حاصل ازچاه نگاری میتوان مدل مناسبی ازامپدانس صوتی که نشانگر تغییر درجنس لایه های زمین است به دست آورد و امکان تخمین خواص پتروفیزیکی را فراهم آورد دراین تحقیق باترکیبی از داده های لرزه ای دوبعدی و اطلاعات چاه ها و افقهای تفسیری دریکی ازمیادین نفتی ایران واقع درخلیج فارس واورن سازی لرزه ی به روشهای خارهای پراکنده و برپایه مدل انجام و مدل امپدانس صوتی حاصل گردید.