سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ویدا احمدآلی – دانشجوی کارشناسی ارشذ دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحذ اردبیل
علی تیمورزاده – هیئت علمی دانشگاه ازاد اردبیل

چکیده:
دراین تحقیق درسه کانون بحرانی روستا درنظرگرفته شده الوارس لاطران و ورگسران درسه فاصلهچرایی سبک متوسط و سنگین نمونه برداری گردید درهرفاصله یک ترانسکت 100متری و درهرترانسکت 10پلات و مجموعا 90پلات اندازه گیری گردید درهرپلات پوشش تاجی و تولید اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل داده ها با روش تجزیه واریانس چندمتغیره و ازمون دانکن انجام شد مطابق نتایج بدست آمده درهرسه کانون بحرانی پوشش تاجی گیاهی و تولید با افزایش فاصله ازکانون بحران روستا و کاهش شدت چرا افزایش یافت