سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عاطفه امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی تیمورزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کاظم هاشمی مجد – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
زمینآمار اختلاف پدیدهها را با توجه به مکان و زمان بررسی میکند. با توجه به اینکه تغییرات بسیاری از پدیدههای طبیعی نظیر پوششگیاهی تابع زمان و مکان است، استفاده از زمینآمار مفیدتر است. در این تحقیق، تراکم گونه Artemisia austriaca در 151 سایت به صورتسیستماتیک – تصادفی برداشت شد. سپس از روش IDW و انواع کریجینگ برای درونیابی استفاده شد. نتایج نشان داد که برای تهیه نقشهپوششگیاهی به طریقه زمین آمار به نمونههای بیشتری در سطح اکوسیستمهای طبیعی نیاز است. بهترین واریوگرام، واریوگرام نمایی و بهترین روش میانیابی، کریجینگ ساده SK ، معمولی OK و گسسته DK میباشد