سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
رضا دادمهر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:
یکی از فرایندهای مهم تخریب اراضی و بیابانزایی، شور شدن خاک از طریق آب آبیاری نامناسب است. استفاده از آب با کیفیت نامناسب باعث تخریب ساختمان خاک، کاهش نفوذپذیری، افزایش غلظت املاح و لم یزرع شدن اراضی کشاورزی میگردد. لذا کشت دائم خاک مستلزم کنترلکیفیت خاک است. در این پژوهش با استفاده از نمونه برداری صحرائی از خاک چند مزرعه تحت سیستم آبیاری بارانی و یک مزرعه با کشت دیمدر دشت حسنلوی نقده، به بررسی پارامتر هدایت الکتریکی خاک و تاثیر آبیاری بارانی بر آن پرداخته شده است. نتایج نشانگر افزایش میزان هدایت الکتریکی در مزارع تحت پوشش آبیاری بارانی از زمان شروع بهرهبرداری می باشد.