سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهارک زارع حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم هاشمی مجد – دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه عظیمی – کارشناس ارشد گیاه شناسی

چکیده:
درمطالعات به روش سنتی تبدیل اطلاعات نقطه ای به سطح امری اجتناب ناپذیر است اما امروزه بابکارگیری روشهای زمین امار می توان مقدار متغیر را درنقاط بدون داده به کمک نقاط مجاور و معلوم تخمین زد دراین تحقیق درصد پوشش تاجی گونه Artemisia fragrans به روش سیستماتیک تصادفی در151 سایت برداشت گردید سپس ازواریوگرام برای بررسی توزیع مکانی و ازروش IDW و کریجینگ برای درون یابی پوشش تاجی گونه مورد مطالعه استفاده شد نتایج نشان داد بهترین واریوگرام واریوگرام نمایی و بهترین روش میانی یابی کریجینگ معمولی ok , کریجینگ مایع sk درمقایسه با سایر روش ها باتوجه به صحت نقشه های تهیه شده می باشد.