سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جاوید اجاقی – دانشجوی دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو
الاده آخوند اوا – گروه زیست شناسی دانشگاه ملی باکو
حاملت صادق اوف – انستیتو ذخایر ژنتیکی آکادمی علوم باکو
رهام عشقی – دانشجوی دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 102 لاین دابل هاپلوئید گندم تهیه شده از سیمیت با استفاده از روش A-PAGE انجام گرفت . در لاین های مورد بررسی مجموعا 48 باند و 47 الگوی متفاوت آشکار گردید، که در اکثر باندها پلی مورفیسم مشاهده شد . در ناحیه امگا 18 باند و 19 الگوی مختلف مشاهده گردید، که بیشترین مقدار باند در این ناحیه دیده شد. در نواحی گاما و بتا به ترتیب 12 و 9 باند و همچنین 19 و 12 الگو مشاهده گردید. کمترین تنوعالگویی در ناحیه آلفا بود که دلیل آن می تواند بعلت جدا نشدن مناسب باندها در الکتروفورز یک بعدی در این ناحیه باشد . در این ناحیه 7 الگو و 9 باند مشاهده گردید. با استفاده از فرمول نی تنوع ژنتیکی بر اساس الگوها برای هر چهار ناحیه امگا، گاما، بتا و آلفا محاسبه گردید که ناحیه گاما با H=0/872 دارای بیشترین تنوع ژنتیکی و بعد از آن نواحی امگا و بتا به ترتیب با 0/767 و 0/714 و کمترین تنوع ژنتیکی مربوط به ناحیه آلفا با H=0/646 بود . علی رغم اینکه لاین های مورد بررسی دارای والد مشترک بود ند، تغییرات ژنتیکی قابل توجهی در بین لاین های مورد بررسی مشاهده شد . در نتیجه الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید گلیادین ها می تواند به عنوان یک روش مناسب برای شناسایی ارقام خالص به شمار رود. در مقایسه الگوهای مشاهده شده با صفات زراعی یک الگو در ناحیه امگا با صفت تعداد دانه در سنبلچه وابستگی داشتند که در به نژادی می توان از آن به عنوان یک نشانگر جهت افزایش عملکرد بهره جست.