سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
بنیامین ترابی – استادیار دانشگاه ولی عصررفسنجان
محمود عطارزاده – دانشجوی زراعت
سیداحمد حسینی – استادیار دانشگاه رفسنجان
مصطفی عطارزاده –

چکیده:
درسالهای اخیرتغییرات اقلیمی به ویژه گرم شدن زمین ناشی ازمصرف سوختهای فسیلی بطور گسترده ای مورد توجه قرارگرفته است دراین پژوهش برای بررسی تغییرات اقلیمی از45 سال امار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک فسا ازسال 1967 تاپایان سال 2011 میلادی استفاده گردید میزان تغییر درمتغیرهای مربوط به تشعشع دما و بارندگی با روش رگرسیون خطی ساده مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که شیب تغییرات میانگین تشعشع ماهیانه درطول 45 سال گذشته درماه ژوئن کاهش معنی داری داشته اما درماه های دیگر سال تغییرات معنی داری صورت نگرفته است دمای حداکثر ماهیان ازماه های می تا اکتبر روند مثبت و معنی داری را نشان داد درحالیکه دمای حداقل ماهیانه برای همه ماه ها به جز فوریه روند کاهشی را نشان داد