سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم ثروتی – دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حسین بیرامی – دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سجاد برنجی – فارغالتحصیل کارشناسیارشد علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

نیاز رطوبتی یکی از مهمترین نیازهای کاربری اراضی در کشت دیم بوده و میتواند در تعیین تناسب اراضی برای بهرهوری خاص موثر باشد. هدف از این تحقیق تعیین مناسبترین محصول دیم، گندم یا جو بعنوان کاربریهای رایج منطقه مطالعاتی بر اساس نیاز آبی و کاهش تولید محصول میباشد. برای نیل به اهداف تحقیق پس از جدا سازی اراضی دیم با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نقشه توپوگرافی، با توجه به نیاز آبی محصولات انتخابی، میزان کاهش محصول با استفاده از نرمافزار کراپوات 8 برآورد گردید. نتایج نشان داد، اولویت کشت با گندم بوده، زیرا جو با توجه به زمان کاشت در منطقه، دچار کاهش محصول بیشتری نسبت به گندم میشود.