سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میلاد بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا سفیانیان – استادیاران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیما فاخران اصفهانی –

چکیده:
قبل ازتوسعه هرکاری برروی سطح زمین بایستی شناختی کامل ازمنابع اراضی داشت بدین منظور ارزیابی تناسب کاربری کشاورزی شهرستان سمیرم با استفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده OWA انجام پذیرفت به منظور استفاده ازاین روش ابتدا وزن معیارهای تاثیر گذار درتناسب اراضی برای این کاربری با استفاده ازروش تحلیل شبکه ای ANP بدست آمد سپس با استفاده ازتوابع فازی و نظرات کاشناسی لایه ها استاندارسازی شد درنهایت با بهره یگری ازعملگرهای OWA تلفیق لایه ها صورت پذیرفت و نقشه های نهایی تناسب اکولوژیک بدست آمد و طبقه بندی شدند