سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صفورا اسدی کپورچال – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:
هدف ازانجام این پژوهش تعیین موقعیت و مساحت اراضی قابل استفاده درطرح توسعه آبیاری به منظور مشخص نمودن استعداداراضی ازلحاظ کشاورزی و آبیاری و رفع یا کاهش محدودیت های قابل اصلاح جهت بهره برداری بهینه ازمنابع آب و خاک بودبدین منظور بخشی ازاراضی واقع درجنوب استان اردبیل مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد که درمحدوده گیوی رده مناسب شامل کلاسهای S3,S2,S1 و رده نامناسب شامل کلاسN2 برای گیاهان الگوی کشت مشخص گردید ارزیابی تناسب کیفی اقلیم برای کشت گیاهان به سه روش محدودیت ساده تعدادوشدت محدودیت و پارامتریک صورت گرفت همچنین روشهای آبیاری بارانی و قطره ای و شخم عمود برجهت شیب دراولویت میب اشد.