سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
معصومه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدسعید موسوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد چایچی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
گودرز احمدوند – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:
جهت ارزیابی تنوع پذیری و قابلیت توارث عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط مختلف رطوبتی در 9رقم لوبیا Phaseolus vulgaris L. در شهرستان همدان، سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار تحت سه شرایط عدم تنش رطوبتی، تنشرطوبتی قبل از غلافدهی و تنش رطوبتی پس از غلافدهی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس ساده صفات در شرایط عدم تنش رطوبتی نشان دادتفاوت ارقام برای اکثر صفات به جز تعداد دانه در بوته در سطوح آماری مختلف معنی دار گردید. براساس نتایج مقایسه میانگین برای این شرایط ارقام پاک و دانشکده دارای بالاترین عملکرد و ارقام گلی و صیاد پائین ترین میزان عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از جدول وراثتپذیری نشان داد که صفت روز از کاشت تا 05 % غلاف دهی دارای وراثت پذیری بالایی بود. صفات تعداد غلاف در بوته درشرایط عدم تنش رطوبتی و تنش رطوبتی پس ازغلاف دهی و وزن غلاف در شرایط تنش رطوبتی پس از غلاف دهی بالاترین میزان این ضزیب را به خود اختصاص دادند که این نشان دهنده تنوع بالای این صفات است.