سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ندا کردونی – دانشجو و دانشگاه شاهد، تهران
اصغر کامرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
امیر محمد ناجی – عضو هیئت علمی ،دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:
ا (Lallemantia royleana) گیاهست دارویی، از تیره نعنائیان که دارای 5 گونه میباشد. در این تحقیق از نشانگر SCoT برای تعیین تنوع ژنتیکی 16 توده گیاه بالنگو استفاده شد. به این منظور DNA ژنومی با استفاده از روش CATB تغییر یافته انجام شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از 10 آغازگر SCoT انجام گردید. در مجموع 58 نوار تکثیر شدند، که تمامی این نوارها پلیمورف بودند. تجزیه خوشه ای برمبنای ضریب (SM) و روش UPGMA ژنوتیپهای مورد مطالعه را در 6 گروه قرار داد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی به طور عمده در درون جمعیتهای مورد بررسی ( 78 درصد) بیشتر از بین جمعیتها( 22 درصد) بود.