سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امامعلی عاشری – استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور ارومیه
خالد بستار – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام نور ارومیه

چکیده:
در برنامه های اقتصادی اجتماعی و طرحهای شهری روستایی ارزیابی توان زیستی از مباحث پایه می باشد. اگر چه قابلیتهای زیستی برای توسعه بیش از محدودیتهاست، ولی عدم – -بهره برداری نامناسب از منابع توان توسعه پایدار را با مشکل روبرو خواهد نمود. تلاش برای حفظ تعادل زیستی و موفقیت آمیزشدن طرحهای عمرانی را می توان رویکرد توان سنجی درحوضهتوسعه پایدارعنوان کرد، زیرا توان زیستی با محیط رابطه متقابل دارد. مقاله حاضر با تحقیقات میدانی و اسنادی که نتایج حاصل از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون را بین تیپ اراضی کههمبستگی مستقیم و معنی داری دارد، بررسی کرده است