سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احسان زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد
علی اکبر کریمیان – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
علیرضا متولی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری
آرزو رئیسی –

چکیده:
آمایش سرزمین علمی است که باتوجهبه ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نوع استفاده بهینه ازسرزمین را مشخص می سازددرارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز 1460 هکتاری کارده مشهد که موضوع این تحقیق است نقشه های طبقات ارتفاع ازسطح دریا شیب جهت شیب بافت خاک زمین شناسی فرسایش خاک عمق خاک وضعیت مرتع رقومی شده و به روش سیستمی براساس مدل طراحی شده برای حوضه درمحیط ARCGIS با یکدیگر تلفیقی شد نتایج نشان داد که حوزه کارده براساس استعدادهای منطقه توانایی بسیاربالیی برای طرح های مرتعداری دارد ازبطوریکه مرتعداری با توان 1با 69.71 درصدبیشترین سهم را دربین سایرکاربری ها دارد بعداز آن مرتعداری با توان 3 و مرتعداری با توان 2 به ترتیب 10.75و5.15 درصد قرار دارند.