سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی فتح زاده – استادیارمجتمع آموزش عالی اردکان
سمیه ابدام – دانشجوی کارشناسی ارشدابخیزداری
سمیرا بیگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد ابخیزداری
مهدی رضایی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:
آمایش سرزمین علمی است که باتوجهبه ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نوع استفاده بهینه ازسرزمین را مشخص می سازد دربسیاری ازمناطق ایران انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردددراین تحقیق برنامه ریزی کاربری اراضی و تهیه نقش امایش با استفاده ازتوانمندیهای ویژه محیط GIS درحوزه آبخیز سیوند استان فارس با مساحت تقریبی 9100 هکتار انجام شد بدین ترتیب که جهت تعیین کاربریهای مختلف حوزه سیوند با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی ابتدا نقشه واحدهای شکل زمین ازروش مدل رقومی – ارتفاعی تهیه گردید سپس ازروشروی هم گذار یدولایه ای درمحیط GIS نقشه یگانهای زیست محیطی حوزه آبخیز تهیه و پس ازتلفیق با نقشه خاکشناسی منطقه نقشه آمایش سرزمین منطقه تهیه گردید سپس براساس نقشه ذکر شده کاربریهای کشاورزی فاریاب کشاورزی دیم باغبانی و حفاظت توان اکولوژیکی واحدهای مزبور تعیین ارزیابی و طبقه بندی شد جهت مدیریت بهینه و بهره برداری مناسب کاربریهای تعیین شده باتوجه به سازگاری بیشتر با شرایط منطقه اولویت بندی گردید.