سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
معصومه احمدی پری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست
احمدرضا یاوری – اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدجواد امیری –

چکیده:
ارزیابی توان اکولوژیکی مرحله میانی امایش سرزمین است که میتواند نوع استفاده مطلوب ازاین زمین را نشان دهد از انجا که اجرای توسعه پایدار بهترین راه برای جلوگیری ازکاهش منابع طبیعی است ارزیابی توان یک منطقه برای انواع توسعه منطقه را برای انواع توسعه دراین چارچوب توسعه پایدار قرارمیدهد هدف ازارزیابی توان یک منطقه یافتن مکانهای دارای توان و پتانسیل جهت هرنوع خاص ازکاربری هاست تا درآینده درهرقطعه ازسرزمین کاربری های مطلوب اراضی صورت گیرد و ازاتلاف منابع مالی نیروی انسانی تکنولوژی و ازهمه مهمتر خود سرزمین جلوگیری گردد هدف ازاین پژوهش ارزیابی توان زیستی شهر فریدون شهر برای کاربریهای مختلف است تا مشخص شود که این سرزمین برای کدام یک ازکاربریها بالاترین توان را دارا می باشد دراین پژوهش ابتدا داده های مورد نیاز که شامل نقشه های شیب جهت ارتفاع خاک زمین شناسی پوشش گیاهی ونقشه های تراکم پوشش گیاهی بوده جمع اوری و سپس با استفاده ازمدل اکولوژیکی دکتر مخدوم درنرم افزار GIS طبقات مناسب و نامناسب برای هرکاربری درمحدوده مورد نظر مشخص شده است.