سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حسین روشان – ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی
سیدرمضان موسوی –

چکیده:
اجرای طرحها در هر حوزه آبخیز نیازمند یک برنامه استراتژیک منطبق با توانمندیها و تنگناهای آن حوزه میباشد. در این مطالعه با استفاده از روش دو ترکیبی توان اکولوژیک برای کاربریهای کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری، توریسم گسترده و متمرکز، توسعه شهری و روستایی وحفاظت و تفرج برای حوزه آبخیز نکارود مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح توسعه آتی برای حوزه مورد مطالعه بترتیب به جنگلداری و جنگلکاری 233204/86 هکتار کشاورزی 71078/1 هکتار اکوتوریسم گسترده 40194/9 هکتار اکوتوریسم متمرکز 15138/4 هکتار مرتعداری و مرتعکاری 5583/8 اختصاص مییابد. مناطق حفاظتی نیز ششمین سطح حوزه را شامل میشوند.