سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کهزاد حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری
آیدینگ کرنژادی –
رضا مهری –
محبوبه احمدیان –

چکیده:
درآمایش حوزه آبخیز مراوه تپه که مساحت آن 19444 هکتار است نقشه طبقات ارتفاع ازسطح دریا درصد شیب جهت جغرافیایی نقشه خاک تیپ و تراکم پوشش گیاهی به روش دوتایی باهم ترکیب شده و و درنهایت 422 واحد زیست محیطی بدون تکرار به عنوان واحدهای کاری ارزیابی توان و مدیریت کاربری زمین تفکیک و نقشه بندی گردید ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربریهای کشاورزی جنگلکاری آبزی پروری تفرج گسترده تفرج متمرکز توسعه شهری حفاظت و برونزد سنگی صورت پذیرفت و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی منطقه کارآمایش سرزمین حوزه به پایان رسید درنهایت مرتع و کشاورزی بیشترین سهم مساحتی درحوضه را به خود اختصاص دادند.