سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم تسبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و ارزیابی
حسین یوسفی سهزابی – دکتری ارزیابی اثرات توسعه برمحیط زیست
جعفر مرشدی – دکتری سنجش ازدورGIS

چکیده:
داشتن اطلاع ازنوع استفاده ازاراضی و تغییرات آن درطی زمان و ارزیابی توان اکولوژیک ازموارد مهم دربرنامه ریزی است ارزیابی توان خود به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی بستری مناسب برای برنامه ریزی محیط زیستی فراهم می آورد دراین پژوهش ازمدل مخدوم برای انتخاب بهترین مکان جهت استقرار کاربری کشاورزی به منظور ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز تخت ملک برپایه منابع اکولوژیکی منطقه استفاده گردید مدل مخدوم با تحلیلهای فضایی محیط درGIS همراه شد و با استفاده ازنقشه های موجود و اطلاعات توصیفی مربوط به منطقه پایگاه اطلاعاتی جهت تحلیل منابع محیطی تهیه شد پس ازتهیه بانک اطلاعاتی جمع اوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها درنهایت نقشه نهایی توان با استفاده از مدل مخدوم جهت کاربری کشاورزی تهیه گردید و توان منطقه ازنظر کاربری کشاورزی دردو سطح مناسب و نامناسب مشخص شد.