سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم و تحقیقات ت
افشین دانه کار – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران
علی رضا وفائی نژاد – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
در این تحقیق مدلی برای ارزیابی توان محیط زیست توسعه کشاورزی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تدوین شد. ابتدا معیارهای جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه، به روش دلفی غربال شدند. سپس با مقایسه زوجی معیارهای منتخب در نرم افزار Expert Choice ، متناسب با اهمیت هرمعیار به آن وزن اعطا شد. با ترکیب لایه ها در محیط نرم افزار GIS ، پهنه های دارای توان برای توسعه کشاورزی مشخص شدند. در نهایت برایسنجش نقاط قوت و ضعف این روش، نقشه های خروجی با نقشه های حاصل از کاربرد مدل اکولوژیک کشاورزی دکتر مخدوم مورد مقایسه قرار گرفتند.