سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه منتظری – مهندسی مرتع و آبخیزداری
رضا تمرتاش – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا طاطیان –
مائده یوسفیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادساری

چکیده:
جذب عناصرسنگین که ازجمله الاینده ها مهم خاک هستندتوسط گیاهان ازنظر سلامت انسان و سایرموجودات زنده بسیار حائز اهمیت است درحال حاضر روشهای بیولوژیک به روشهای فیزیکی و شیمیایی ترجیح داده میشود بنابراین درارزیابی مکانیزم های جذب این الاینده ها درخاک نقش مهمی رادربهبود وضعیت خاک مراتع ایفا م یکند درجهت دسترسی به توسعه پایدار درتحقیقحاضر به معرفی و ارزیابی جذب این عناصر یعنی مکانیزم استخراج گیاهی پرداخته شده است با جمع آوری مطالعات کتابخانه ای و با استفاده ازروش اسنادی اطلاعات مورد نظر به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج ح اصل ازاین تحقیق حاکی ازاین بود که برگ گیاهان مرتعی فرم رویشی علفی و خانواده های گندمیان و شب بو بیشترین مکانیزم استخراج گیاهی را دارامی باشند.