سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامیلا آقاجانی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی
معصومه رجبی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از لندفرمهای عمده و پدیده های مور فولوژی حاشیه شمال در یاچه ارومیه، مخروط افکنه ها هستندکه حاصل به جا گذاری مواد آبرفتی در محل خروج رود خانه ها و جریانات ازکوهستان می باشند. با توجه به اهمیت این پدیده ها در تکوین و توسعه فعالیتهای انسان ، موضوع پژوهش حاضربررسی رخداد زمین لرزه می باشد. ناحیه انتخابی از نظر مختصات جغرافیایی مابین نصف النهاراتَ34 ْ 45الیَ50ْ 45طول شرقی و مدارات َ9ْ38الی َ15ْ38عرض شمال کشیده شده است.
مخروط افکنه ها یکی از اشکال ژئومورفولوژیکی پایکوهی درمناطق خشک و نیمه خشک می باشند که با وجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های عمران و توسعه روستایی، این مناطق نسبت به فرایند های مخاطره آمیز ژئومورفیک مانند زلزله حساس هستند. زلزله به عنوان یکی ازعوامل منفی تهدید کننده، وقوع حرکات شدید ناگهانی رفت و برگشت متناوب در سطح زمین است که این حرکات به سطح زمین و در نتیجه به بناهای روی زمین در منطقه منتقل شده و بسته به شدت و ضعف آن تغییرشکل ها وخرابیهایی بوجود می آورد ودر مواردی موجب تلفات بسیاری می گردد.مخروط افکنه های مورد مطالعه نیز به دلایلی چند ازجمله نزدیکی به گسلها و دارا بودن سازند های سست و متخلخل و جایگزینی مناطق مسکونی برروی این مواد در معرض خطرات ناشی از زلزله واقع می شوند. بنابراین ضرورت کاهش خسارات در مناطقی که احتمال بروز اینگونه خطرات می رود، ایجاب می نماید که مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیردو ساخت و سازها طبق برنامه و با رعایت مسائل مربوط به خطر زلزله صورت پذیرد.