سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
کورش نصراله زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هومن کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
روشهای معمول بررسی قابلیت اعتماد سازهها نیاز به ساخت مدل های احتمالاتی و تحلیل یکایک این مدلها به روش تحلیل دینامیکی افزایشیIDA دارد اما تحلیل IDA به جهت حجم محاسبات بسیار بالا فرآیندی زمان بر می باشد بدین ترتیب محاسبات حجیم IDA بایستی برای هرمدل بصورت جداگانه صورت پذیرد که درنتیجه بررسی عملکرد لرزه ای سازه درعمل برا یمهندسین مشکل و چه بسا غیرممکن می گردد بنابراین پیشبرد سازوکاری که بتوان منحنیهای IDA را بوسیله آن پیش بینی نمود میتواند گام مهمی درطراحی عملکرد لرزه ای سازه ها باشد دراین مقاله ابزار SPO2IDA که توسط وامواتسیکاس طراحی گردیده است جهت بررسی درروشهای قابلیت اعتمادمناسب سازی شده ونتایج حاصل ازاین ابزار با نتایج حاصل ازتحلیل دینامیکی افزایشی مستقیم مقایسه گردیده است باتوجه به نتایج حاصل ازاین بررسی مشاهده میگردد که این ابزار نتایج منحنی های خلاصه شده IDA را درقاب چهارطبقه با دقت بیشترین نسبت به قاب هشت طبقه پیش بینی می نماید به عبارتدیگر به نظر می رسد که این ابزار توانایی بالایی را درپیش بینی عملکرد لرزه ای قاب های کوتاه مرتبه دارد و با افزایش ارتفاع سازه دقت آن کاهش می یابد