سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
وحید چگینی – دکتری مهندسی ساحل عضو هیات علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

فرضیات به کار برده شده توسط این روش ها الزاما برای همه نقاط ایران صادق نمی باشد، لازم است تا با مطالعه و بکارگیری روشهای نیمه تجربی برای نقاط مختلف ایران، دقت و میزان خطای این روش ها ارزیابی شود. اگرچه مطالعات متعددی در خصوص روشهای نیمه تجربی در بندر امیرآباد انجام گرفته است، اما هیچ کدام روش اخیر مهندسین ارتش آمریکا ( روش CEM) را مورد بررسی قرار نداده اند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک، مشخصات امواج ناشی از باد در بندر امیرآباد با استفاده از روشهای نیمه تجربی SMB، روش ارائه شده در کتاب راهنمای حفاظت ساحل ارتش آمریکا (SPM) و روش ارائه شده در راهنمای مهندسی ساحل (CEM) پیش بینی شده است. سپس با مقایسه ارتفاع و دوره تناوب موج پیش بینی شده با مقادیر اندازه گیری شده توسط بویه، خطای روش های نیمه تجربی تعیین گردیده است. با مقایسه خطاهای به دست آمده، مشاهده شد که از از بین روشهای ذکر شده، روش SPM در تخمین ارتفاع و دوره تناوب موج منطقه امیراباد مناسب ترین روش بوده، در حالیکه روش جدید CEM، دارای بیشترین خطا در پیش بینی مشخصات امواج این منطقه می باشد. در نهایت با تحلیل مقادیر حدی ارتفاع موج پیش بینی شده و اندازه گیری شده توسط بویه، ارتفاع موج با دوره بازگشت 2 و 5 ساله محاسبه و مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که روش های نیمه تجربی ذکر شده به دلیل خطای بالایشان در پیش بینی پارامترهای امواج منطقه امیرآباد مناسب نبوده و توصیه می شود از روش های عددی که دارای دقت بیشتری هستند برای تعیین ارتفاع و دوره تناوب امواج جهت طراحی سازه ها استفاده شود.