سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد دلاوری – کارشناس مطالعات ،طراحی وGISمهندسین مشاورآب وخاک کشور
علی غلامی – مدیرگروه خاکشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
یاسر حسینی – دکترای آبیاری وزهکشی ، مهندسین مشاورآب وخاک کشور

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه در واقع مقایسه دو روش آبیاری سطح ی و تحت ف شار (قطره ا ی) براساس س یستم ارز ی ابی پارامتر یک بوده که در مساحتی برابر 3200 هکتار درمنطقه شیرین آب شوشتر واقع در استان خوزستان انجام گردی ده است. خصوصیات اراضی (شیب ، زهکشی و … ) وخصوصیات فیزیکی وشیمیائی خاک ( آهک ، شور ی و قلیائی ت و …) مبنای ارزیابی پارامتر یک قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلی ل با استفاده از س یستم اطلاعات جغراف ی ائیGIS ارزیابی اراضی انجام گردید. نتایج نشانداد که 83/6 درصداز اراضی مطالعه شده مناسب برا ی آبی اری سطح 90/8 درصد از اراضی مناسب برای آبیاری قطره ای و 2/6 درصد از اراضی برای هر دو روش آبیاری نامناسب می باشند. ازآنجا که یک روش آبیاری درمقایسه با روش دیگر می تواند باعث افزایش توان تولیدی اراضی شود اما بایست ی توجه داشت که فاکتورهای اصلی محدودکننده که روش آبیاری درهر منطقه را مشخص می کنند بافت خاک، شور ی و قلیائی ت زهکشی، کربنات کلسیم ، توپوگرافی وشیب زمین می باشند. ای ن مطالعه همچن ین نشانداد کهGIS نقش مهم ی درارزیابی تناسب اراضی برای روشهای مختلف آبیاری دارد.