سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هنگامه خلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های 1388 تا 1392 را منتشر کرده بودند، انتخاب و 91 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک بصورت هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید. به منظور سنجش راهبری شرکتی از سیزده عامل از عوامل راهبری شرکتی به صورت ترکیبی که در مطالعات قبلی [ ?] نیز بکار رفته، استفاده شد و برای محاسبه قیمت سهام شرکت ها از میانگین قیمت سالانه سهام[ ?? ] استفاده شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی بوده و از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین راهبری شرکتی و قیمت سهام طی دوره پژوهش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نشان داد با افزایش ارزش بازار ، تعداد روزهای معاملاتی و اندازه شرکت قیمت سهام افزایش می یابد. یافته های پژوهش در تضاد با یافته های مالک( 2012 ) می باشد