سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
معصومه باقری – دانشجوی، کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه پیام نور
علی کنگرانی فراهانی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه پیام نورتهران
محمدتقی امینی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:
تربیت نیروی انسانی متخصص ، تولید دانش و انجام تحقیقات بنیادی ، کاربردی و توسعه ای ، نشر و انتقالدستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صورت می گیرد . بنا براین نظامآموزش عالی با برون دادها و پیامدهای خود عملا در راه توسعه کشور گام برمی دارد. از این رو وجود سازوکاری برای آگاهیاز وضعیت موجود و میزان مطابقت آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای تحقق و رسیدن به وضعیت ممکن لازم وضروری می نماید . با توجه به اینکه مدیریت عضو حیاتبخش سازمان است ، بنابراین بکارگیری اصول ، شیوه ها و سبکهایمدیریتی مناسب از جمله مدیریت راهبردی می تواند نقش مهمی در اداره مطلوب سازمانها ایفا کند . برنامه راهبردی بهتصمیماتی منجر می شود که نتایجی مهم و بلند مدت به بار خواهد آورد. تصمیمات نادرست استراتژیک می تواند ضربههای شدید و خسارات جبران ناپذیری وارد کند وارزیابی به هنگام ، می تواند مدیریت را از وجود مسائل و مشکلاتی کهدامنگیر سازمان خواهد شد، آگاه سازد تا شاید پیش از این که وضع وخیم شود ، اقدامات اصلاحی بعمل آید. ارزیابی برنامهراهبردی مهم است ؛ زیرا سازمان با محیط پویا روبروست و در این محیط اغلب ، عوامل اصلی محیط داخلی و خارجی بهسرعت و بشدت تغییر می کنند. با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، ارزیابی اجرای مدیریت راهبردی دانشگاه ملایر براساس مناظر مدل کارت امتیازی متوازن، می باشد، لذا از تحقیق زمینه ای موردی یا پیمایشی استفاده می شود و توجهمحقق بیشتر به آن نکات و عوامل مهم و یا با معنی است که به صورتی در شناخت گذشته و حال یا مطالعه میزان تغییراتیک مورد خاص مؤثر است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهشی نشان داده است که اجرای برنامه راهبردی در دانشگاهملایر موجب بهبود وضعیت دانشگاه در زمینه های مالی، خدمات مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری شده است،همچنین با انجام آزمون مشخص شد، اولویت تاثیر گذاری اجرای برنامه راهبردی بالاترین تاثیر را در بهبود فرایندهایداخلی دانشگاه داشته است و و پس از آن در ابعاد رشدو یادگیری ، مالی و در نهایت بر بعد مشتری تاثیر گذار بوده است.