سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی قادر ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سعید قربان بیگی – استادیار عمران خاک و پی دانشگاه آزاد زنجان
حامد سرورام – استادیار زمین شناسی ساختمان (تکتونیک) دانشگاه آزاد زنجان
نگار اخوان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک آنالیز پایداری شیب و تحلیل سطح گسیختگی و نحوه گسیختگی شیب ها می باشد. متداول ترین روش های تحلیل پایداری شیب ها، روشهای تعادل حدی است که با انجام محاسبات دستی قابل محاسبه بوده، ولی امروزه با استفاده از برنامه های کامپیوتری، روش های نوینی نظیر روش المان محدود به منظور تحلیل پایداری شیب مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش های نوین سطح گسیختگی بحرانی بدون نیاز به فرضیات اولیه حاصل می شود. در این تحقیق با بهره گیری از نرم افزارهای slope/w و Plaxis به مقایسه و تحلیل اطمینان و شکل سطح گسیختگی حاصل از روش های مختلف پایداری شیب اعم از روش های سنتی تعادل حدی و روش نوین المان محدود پرداخته شده است. همچنین با استفاده از مدل سازی عددی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل گسیختگی و ضریب اطمینان شیب بررسی شده است. در نهایت بهترین مقادیر پارامترهای عددی و مناسب ترین روش های سنتی ارزیابی پایداری شیب تعیین شده اند.