سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه مهاجرمازندرانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – استاددانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علیرضا شافعی نیا – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

بخش وسیعی از مکانیزاسیون به بهبود شرایط عملیات خاک ورزی می پردازد، چرا که عملیات خاک ورزی علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت خاک و در نتیجه عملکرد محصول عملیاتی به شدت انرژی بر می باشد. به کار برد نخاک ورزی های مرسوم که با برهم زدن بیش از حد خاک زراعی همراه است در بسیاری از تحقیقات مورد تردید قرار گرفته و رد شده است. از طرفی در مزارع دیم مناطق خشک و نیمه خشک به علت پائین بودن مواد آلی خاکناگزیر از به کاربستن روش های خاک ورزی جهت افزایش کیفیت خاک بستر بذر می باشیم، لذا به نظر می رسد استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی می تواند سبب کند شدن تخریب زمین و افزایش پایداری در کشاورزیشود. بدین منظور جهت تعیین روش خاک ورزی حفاظتی مناسب در منطقه زاگرس خوزستان آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . روش های خاک ورزی حفاظتی شامل : بی خاک ورزی،کم خاک ورزی (چیزل و دیسک) و کم خاک ورزی (دوبار دیسک) بود. جهت کاشت نیز از ماشین بی خاک ورز با چرخ های فشاردهنده مستقل استفاده گردید. فاکتورهای رطوبت خاک، شاخص مخروطی، سرعت سبزشدن و اجزاء عملکرد گندم نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد روش دوباردیسک با حفظ بهتر رطوبت خاک و کاهش محسوس شاخص مخروطی خاک و همچنین بهبود در سرعت سبزشدن ۳/۶با عملکردی معادل ۲۵۶۱ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر تیمارها در جایگاه بالاتری قرار گرفته است