سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
اسلام کاشی – استادیار، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی

چکیده:
امروزه، مدیریت ریسک یکی از محورهای اصلی مدیریت بشمار می رود، چنانچه بسیاری از تصمیم گیری های کلان مدیران در چارچوب مدیریت ریسک بوده و به کمک آن می توان پتانسیل وجود خطرات را بررسی، و در مورد سرمایه گذاری برای کاهش آن تصمیم گیری کرد. صنایع نفت و گاز به علت پیچیدگی و گستردگی فراوان، حجم عظیم سرمایه، مخاطرات فراگیر و فراوانی منابع انسانی، همواره کانون توجه متخصصین و دست اندرکاران ایمنی بوده و تلاش های گسترده ای در راستای ایمنی بیشتر این صنایع در جهان صورت می گیرد. در همه روش های ارزیابی کمی ریسک، اعداد بدست آمده بزرگی و کوچکی ریسک را نشان می دهند. اما این اعداد بدون معیاری که مقبولیت آنها را معین سازد مفهوم آنچنانی ندارد. در این تحقیق پس از شناسایی مخاطرات و حوادث احتمالی پالایشگاه گازی گازی1200 /NGL واقع در شهرستان گچساران و حوادث محتمل موجود در فرآیند، پیامد احتمالی و ریسک ناشی از آن به کمک نرم افزار تخصصی SHEPHERD بررسی و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد ریسک ناشی از حوادث مختلف در قسمت های مختلف کارخانه مورد مطالعه در سطح پایین و یا در سطح ریسک قابل قبول می باشد. و همچنین نمودار ریسک جمعی حاصل پس از مقایسه با معیارها و استانداردهای جهانی نشان می دهد که سطح ریسک، در ناحیه ریسک پایین و قابل قبول می باشد.